Staff Only

พิมพ์คำค้นด้วย keyword เช่น บริการทางวิชาการ
.
.
.
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายในการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2555
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2563
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารโครงการ การเงินและการพัสดุ สาหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) พ.ศ. 2564
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารโครงการ การเงินและการพัสดุ สาหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เงินอุดหนุนจากการวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ พ.ศ. 2564
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารโครงการ การเงินและการพัสดุ สาหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ. 2567
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตร พ.ศ. 2564
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2564
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2565
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดอื่นๆ ประจำปี 2567
ประกาศสถาบันการขนส่ง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2563
ประกาศสถาบันการขนส่ง เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย ของเงินทุนเพื่อการวิจัยของสถาบันการขนส่ง พ.ศ. 2563
ประกาศสถาบันการขนส่ง เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2563
ประกาศสถาบันการขนส่ง เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563
ประกาศสถาบันการขนส่ง เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2566
คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดี (โครงการบริการวิชาการ) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสถาบัน พ.ศ. 2554
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารโครงการวิจัย พ.ศ. 2559
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2561
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2564
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2564
ข้อบังคับว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2564
ข้อบังคับว่าด้วยการเลือกตั้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนย้ายและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีบัญชี และงบประมาณเหลือจ่าย ปี 2561
ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการดำเนินโครงการการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2564
ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนพิเศษ สวัสดิการเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายอื่น สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2565
แนวปฏิบัติการรับทุนวิจัยจากกองทุน ววน. ตามข้อบังคับจุฬาฯว่าด้วยโครงการวิจัย พ.ศ. 2559
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายและบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563
พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิ บุคลากร และหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
แนวปฏิบัติการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2566
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2564
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ พ.ศ. 2566
ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติและวิธีการในการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ พ.ศ. 2566
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2567
ว่าด้วยการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2567

Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter