บุคลากรของสถาบัน

คณะผู้บริหารสถาบันการขนส่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง

โทรศัพท์ : 0-2218-7442

E-mail : manoj.l@chula.ac.th

คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ถิระ ฉวรรณกุล

รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง


โทรศัพท์ : 0-2218-7441

Email : thira@cbs.chula.ac.th

คณะผู้บริหาร

ศาสตราจารย์

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์

รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง


โทรศัพท์ : 0-2218-7440

Email : saksith.c@chula.ac.th

คณะผู้บริหาร

ดร.ภาธินันท์ ไทยทัตกุล

ตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ AR-4

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง


โทรศัพท์ : 0-2218-7473

Email : phathinan.t@chula.ac.th

บุคลากรสถาบันการขนส่ง

งานนโยบายและแผน

นางยุพิน บำรุงผล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


โทรศัพท์ : 0-2218-7443

Email : yuphin.b@chula.ac.th

งานฝ่ายวิจัย

ดร.ภาธินันท์ ไทยทัตกุล

ตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ AR-4


โทรศัพท์ : 0-2218-7473

Email : phathinan.t@chula.ac.th

งานฝ่ายวิจัย

ดร.พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา

ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5


โทรศัพท์ : 0-2218-7472

Email : patanapong.s@chula.ac.th

งานฝ่ายวิจัย

ดร.อรณิชา อนุชิตชาญชัย

ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5


โทรศัพท์ : 0-2218-7476

Email : ornicha.a@chula.ac.th

งานฝ่ายวิจัย

Dr.Ali Anjomshoae

ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5


โทรศัพท์ : 0-2218-7476

Email : ali.an@chula.ac.th

งานฝ่ายวิจัย

Dr.Yosuke Uchiyama

ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5


โทรศัพท์ : 0-2218-7476

Email : yosuke.u@chula.ac.th

งานฝ่ายวิจัย

นางสาวอริสรา จันทรโยธา

ตำแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P7


โทรศัพท์ : 0-2218-7476

Email : arisara.c@chula.ac.th

งานฝ่ายวิจัย

นางสาวกนกวรรณ เกิดมีทรัพย์

ตำแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P7


โทรศัพท์ : 0-2218-7476

Email : kanokwan.ke@chula.ac.th

งานฝ่ายวิจัย

นางสาววรรณภา วัดบุญเลี้ยง

ตำแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P7


โทรศัพท์ : 0-2218-7471

Email : wannapa.w@chula.ac.th

งานฝ่ายวิจัย

นางสาวพิชานันท์ ตึ๋งพันธุ์

ตำแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P7


โทรศัพท์ : 0-2218-7449

Email : pichanun.t@chula.ac.th

งานพัสดุ

นางสาวขนิษฐา ศิลาอ่อน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P6


โทรศัพท์ : 0-2218-7444

Email : khanittha.s@chula.ac.th

งานเอกสารสารสนเทศ

นางสาวพันวา นาคจรูญ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสารสนเทศ) P7


โทรศัพท์ : 0-2218-7448

Email : panwa.n@chula.ac.th

งานการเงิน

นางสาวทัศน์วิไล ศรสูงเนิน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7


โทรศัพท์ : 0-2218-7470

Email : tuswilai.s@chula.ac.th

งานการบัญชี

นายณัฐศักดิ์ ดวงกาศ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7


โทรศัพท์ : 0-2218-7452

Email : nuttasak.d@chula.ac.th

งานบุคคล

นางสาวมณฑา พุ่มพุทรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7


โทรศัพท์ : 0-2218-7450

Email : montar.p@chula.ac.th

แม่บ้าน

นางสาวใบศรี ชูศรี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9

Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter