ทำเนียบอดีตผู้อำนวยการสถาบัน

นายสุธรรม จิตรานุเคราะห์

วาระปี พ.ศ. 2529 – 2534

ดร.อิทธิพล ปานงาม

วาระปี พ.ศ. 2534 – 2540

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ

วาระปี พ.ศ. 2540 – 2544

รองศาสตราจารย์ อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

วาระปี พ.ศ. 2544 – 2552

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์

วาระปี พ.ศ. 2552 – 2557

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

วาระปี พ.ศ. 2557 – 2561

Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter