ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการ ปี ระยะเวลา แหล่งทุน ดาวน์โหลด
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร การประเมินร้อยละของผู้ใช้ถนนที่มีต่อการบริหารเชิงประสบการณ์ (Customer Experience Management) ตามตัวชี้วัดที่ 3.2.2 กรมทางหลวงชนบท, สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมทางหลวงชนบท รายงาน
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร การประเมินผลระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดําเนินการ ก่อสร้างทางหลวงเปรียบเทียบกับแผนงาน ตัวชี้วัดที่ 3.1 กรมทางหลวงชนบท, สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมทางหลวงชนบท รายงาน
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร การประเมินผลระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดําเนินการ ก่อสร้างทางหลวงเปรียบเทียบกับแผนงาน ตัวชี้วัดที่ 4.1 กรมทางหลวงชนบท, สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมทางหลวงชนบท รายงาน
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร การประเมินผลลัพธ์โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เป้าหมายของกระทรวงคมนาคม ตามตัวชี้วัดที่ 1.1.1 กรมทางหลวงชนบท, สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมทางหลวงชนบท รายงาน
รายงานการศึกษาวิเคราะห์งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขนส่งชายแดน สุมาลี สุขดานนท์, สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงาน

Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter