บทสรุปสําหรับผู้บริหาร การประเมินร้อยละของผู้ใช้ถนนที่มีต่อการบริหารเชิงประสบการณ์ (Customer Experience Management) ตามตัวชี้วัดที่ 3.2.2

หัวหน้าโครงการ

กรมทางหลวงชนบท, สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แหล่งทุน

กรมทางหลวงชนบท


วัตถุประสงค์

การสํารวจและประเมินร้อยละของผู้ใช้ถนนที่มีต่อการบริหารเชิงประสบการณ์ (Customer Experience Management) หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในโครงข่ายทางหลวงชนบทจากการสุ่ม จํานวน 76 โครงการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ตามตัวชี้วัด 3.2.2 ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในมิติของการรับบริการจากนโยบายสาธารณะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ภาครัฐพึงจัดให้แก่ประชาชน หรือกรมทางหลวงชนบท จัดดําเนินการเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนโดยรวม การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในโครงข่ายทางหลวงชนบท 76 โครงการ ดําเนินการโดยสุ่มตัวอย่างสายทางทั่วประเทศเพื่อประเมินว่า ถนนโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบทที่ให้บริการ แก่ประชาชนนั้น มีลักษณะที่จะทําให้เกิดความพอใจหรือมีความสุขแก่ประชาชน หรือทําให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และประเด็นที่ไม่พึงพอใจ หรือไม่สามารถสนองความต้องการให้แก่ประชาชนได้ครบถ้วน ซึ่งจะนํามาซึ่งการพิจารณาปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น


เผยแพร่

ตุลาคม 2555[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร การประเมินผลระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดําเนินการ ก่อสร้างทางหลวงเปรียบเทียบกับแผนงาน ตัวชี้วัดที่ 3.1
งานวิจัยถัดไป
รายงานขั้นสุดท้าย โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2563
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter