บทสรุปสําหรับผู้บริหาร การประเมินผลระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดําเนินการ ก่อสร้างทางหลวงเปรียบเทียบกับแผนงาน ตัวชี้วัดที่ 3.1

หัวหน้าโครงการ

กรมทางหลวงชนบท, สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แหล่งทุน

กรมทางหลวงชนบท


วัตถุประสงค์

เนื่องด้วยกรมทางหลวงชนบท มีแผนงบประมาณพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพและทันเวลา สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงการผลิตจากแหล่งไปสู่ตลาดและผู้บริโภคในทุกระดับ รวมทั้งการลดต้นทุน ในทุกขั้นตอนของการกระจายสินค้า จึงได้พิจารณาโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่มีความสําคัญและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยจะก่อสร้างโครงการถนนต่างๆ ที่เป็นเส้นทางลัด ทางเลี่ยงเมือง เพื่อเชื่อมโครงข่ายให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ (Logistics) รองรับการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ กรมทางหลวงชนบท จึงจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.7 - หนองกระเสริม อําเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี โดยเป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า ให้เกิด ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง สามารถรองรับปริมาณจราจรในอนาคต รวมทั้งอํานวยความสะดวกให้แก่ นักท่องเที่ยวที่จะมาสู่ชายหาดบางแสนใต้ และเพื่อกระตุ้นและ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความเจริญและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชน ด้วยเหตุนี้ การประเมินเพื่อวัดประสิทธิภาพในเชิงงบประมาณของการดําเนินโครงการข้างต้นจะ นําไปสู่คําตอบในเรื่องมิติด้านประสิทธิผลของแผนปฏิบัติราชการในตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จของ ร้อยละถ่วงน้ำหนักของการดําเนินการก่อสร้างทางหลวงเปรียบเทียบกับแผนงานของกรมทางหลวงชนบท ต่อไป


เผยแพร่

ตุลาคม 2555[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร การประเมินผลระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดําเนินการ ก่อสร้างทางหลวงเปรียบเทียบกับแผนงาน ตัวชี้วัดที่ 4.1
งานวิจัยถัดไป
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร การประเมินร้อยละของผู้ใช้ถนนที่มีต่อการบริหารเชิงประสบการณ์ (Customer Experience Management) ตามตัวชี้วัดที่ 3.2.2
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter