โครงการข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อตรวจติดตามข้อมูลปริมาณจราจรและการจัดทำแผนที่เชิงวิศวกรรม

หัวหน้าโครงการ

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แหล่งทุน

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง


วัตถุประสงค์

1.ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้อากาศยานไร้คนขับ เพื่อประยุกต์ใช้ในงาน ของกรมทางหลวง 2.ศึกษา และพัฒนาวิธีการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในงานวิศวกรรมจราจร 3.ศึกษา และพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการจัดทำแผนที่เชิงวิศวกรรม 4.ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในงานด้านอื่น ๆ ของกรมทางหลวง


เผยแพร่

สิงหาคม 2566[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย (โครงการย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งานวิจัยถัดไป
โครงการสำรวจความต้านทานการลื่นไถลของผิวทางเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงสายหลักและพื้นที่จุดเสี่ยงอันตราย
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter