โครงการสำรวจความต้านทานการลื่นไถลของผิวทางเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงสายหลักและพื้นที่จุดเสี่ยงอันตราย

หัวหน้าโครงการ

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แหล่งทุน

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อสำรวจและตรวจสอบ (Audit) สายทางที่มีจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นไถล บนผิวทาง หรือจุดที่มีค่าความต้านทานการลื่นไถลไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุถนนลื่น เช่น ความหยาบของผิวทางระดับ Macro Texture ที่ลดลง ความสามารถในการจัดการระบายน้ำบนผิวทาง ความลึกของร่องล้อที่เสียหายมาก ความเสียหายของผิวทางแบบเยิ้ม (Bleeding) ค่าระดับ การยกโค้ง (Super Elevation) ค่ารัศมีโค้งของสายทาง เป็นต้น 3. เพื่อจัดทำคู่มือแนะนำการวางแผนการตรวจสอบค่าความต้านทานการลื่นไถลระดับโครงข่ายทางหลวง (Network Level) และแนะนำการเลือกใช้ผิวทางชนิดต่าง ๆ สำหรับ การก่อสร้างและการบำรุงรักษาทาง ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน


เผยแพร่

ตุลาคม 2566[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
โครงการข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อตรวจติดตามข้อมูลปริมาณจราจรและการจัดทำแผนที่เชิงวิศวกรรม
งานวิจัยถัดไป
โครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงอย่างบูรณาการ
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter