โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานการก่อสร้างงานสะพานเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หัวหน้าโครงการ

สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง


แหล่งทุน

สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานการก่อสร้างงานสะพาน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างงานสะพานของกรมทางหลวงหรือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Performance Evaluation) ของผู้รับจ้าง 3.เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง (Road User Evaluation) ด้านประโยชน์การใช้งาน ความสวยงาม ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้งานโดยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 4.เพื่อฝึกอบรมบุคลากรของกรมทางหลวงให้สามารถใช้เทคโนโลยีตรวจวัดอัตโนมัติ ในการประเมินผลตามตัวชี้วัด (KPI) ด้านคุณภาพ และด้านความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 5.เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล The National Bridge Inspection Standards (NBIS)


เผยแพร่

กันยายน 2566[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุและความปลอดภัยในโครงข่ายทางหลวงของกรมทางหลวงชนบท (Road Safety Management System : RSMS) ระยะที่ 2
งานวิจัยถัดไป
โครงการศึกษาเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกี่ยวเนื่องจากการขับขี่หลับใน
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter