โครงการพัฒนาและยกระดับระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุและความปลอดภัยในโครงข่ายทางหลวงของกรมทางหลวงชนบท (Road Safety Management System : RSMS) ระยะที่ 2

หัวหน้าโครงการ

สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท


แหล่งทุน

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัตถุประสงค์

1.ศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการด้านอำนวยความปลอดภัย และการพัฒนาระเบียบวิธีเชิงทำนายของอุบัติเหตุ 2.กำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการอำนวยความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาค่าปรับแก้อุบัติเหตุ (Accident Modification Factor) และสมการทำนายอุบัติเหตุ (Safety Performance Function) สำหรับสายโครงข่ายทางหลวงชนบท 3.ปรับปรุงระบบ RSMS ให้มีความสามารถในการติดตาม และประเมินผลโครงการอำนวยความปลอดภัย และสามารถสนับสนุนการพัฒนาค่าปรับแก้อุบัติเหตุ (Accident Modification Factor) และสมการทำนายอุบัติเหตุ (Safety Performance Function) สำหรับสายโครงข่ายทางหลวงชนบท


เผยแพร่

ตุลาคม 2565[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
โครงการจัดทําข้อมูลโครงข่ายและสํารวจสภาพสายทางเข้าสู่ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
งานวิจัยถัดไป
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานการก่อสร้างงานสะพานเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter