โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

หัวหน้าโครงการ

พงษ์สันต์ บัณฑิตสกุลชัย, สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างระบบคัดกรองผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะที่มีการบริหารจัดการเดินรถได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
2. เพื่อศึกษาและออกแบบหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการประเมิน และสร้างเครื่องมือในการประเมินผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ
3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง ยกระดับการจัดการเดินรถให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการโดยทั่วไป
4. เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนทั่วไปในการควบคุมและการกำกับดูแลมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ และความมั่นใจในความปลอดภัยในการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ
5. เพื่อจัดการอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกและสามารถดำเนินการได้เองในอนาคต


เผยแพร่

มิถุนายน 2562[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
โครงการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
งานวิจัยถัดไป
รายงานการศึกษาวิเคราะห์งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขนส่งชายแดน
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter