โครงการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หัวหน้าโครงการ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของประเทศไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการพัฒนาเมืองและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ บนฐานข้อมูล เชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงแผนระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของส่วนของราชการ
3. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินธุรกิจ และการวางแผนการขนส่ง


ระยะเวลา

30 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2564


เผยแพร่

2564


สรุปโครงการ

จากการศึกษาโครงการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) พบข้อจำกัด สำคัญในการดำเนินงานโครงการ คือ หน่วยงานราชการเจ้าของข้อมูลไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลในรูปแบบ API ได้ ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและเป็นอุปสรรคร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลในประเทศเป็นจำนวนมากซึ่งต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระบบของตนเพื่อปฏิบัติงาน อีกทั้งเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งด้านรูปแบบของข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษา ขอเสนอให้ทางสศช.เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนในการศึกษาปัญหาและข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล และมีองค์ความรู้ครอบคลุมกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยการจัดทำความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางระดมความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานกลางทั้งในเชิงเทคนิคและรูปแบบของโครงสร้างระบบข้อมูล สร้างกลไกและข้อกำหนดทางสถาปัตยกรรมพื้นฐานในการเชื่อมต่อระบบข้อมูลเข้าด้วยกัน รวมถึงศึกษากลไก การบริหารจัดการระบบข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานของตนเอง นอกจากนี้ ควรมีการจัดทำหลักเกณฑ์กลางในการบำรุงรักษาฐานข้อมูลให้ทันสมัยและมีความครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีและมีคุณภาพ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
โครงการการออกแบบและพัฒนาวิธีการคาดคะเนความต้านทานการลื่นไถลของพื้นผิวทางแอสฟัลต์ด้วยคุณลักษณะของมวลรวม
งานวิจัยถัดไป
โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter