การศึกษาปัจจัยทางนโยบายภาครัฐและกฎหมาย ที่มีผลต่อการขนส่งชายฝั่งของไทย

หัวหน้าโครงการ

สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง


เผยแพร่

มีนาคม 2559transportpolicy

[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
รายงานการศึกษาโครงข่ายการค้าและคมนาคมเชื่อมโยงภาคใต้ตอนล่างของไทยกับเกาะสุมาตราของอินเดีย เพื่อพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยว Study of Trade and Transportation Networks Connecting Lower Southern Region of Thailand and Sumatra Island of Indonesia foe Trade and Tourism Development.
งานวิจัยถัดไป
การศึกษาศักยภาพการค้าการขนส่งชายแดน หลังการเปิดใช้สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย)
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter