รายงานการศึกษาโครงข่ายการค้าและคมนาคมเชื่อมโยงภาคใต้ตอนล่างของไทยกับเกาะสุมาตราของอินเดีย เพื่อพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยว Study of Trade and Transportation Networks Connecting Lower Southern Region of Thailand and Sumatra Island of Indonesia foe Trade and Tourism Development.

หัวหน้าโครงการ

สุมาลี สุขดานนท์


เผยแพร่

กุมภาพันธ์ 2559Thailand-Sumatra

[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
รายงานการศึกษา ปัจจัยสู่ความสำเร็จของท่าเรือที่ตู้สินค้าเปลี่ยนถ่ายเรือในเอเชีย
งานวิจัยถัดไป
การศึกษาปัจจัยทางนโยบายภาครัฐและกฎหมาย ที่มีผลต่อการขนส่งชายฝั่งของไทย
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter