โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบำรุงสะพาน (Bridge Maintenance Management System : BMMS) และการตรวจสอบสภาพทางเพื่อพัฒนาสู่การบริหารโครงข่ายทางหลวงชนบท(Infrastructure Asset Management for Rural Road : iAmR)

หัวหน้าโครงการ

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แหล่งทุน

สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท


วัตถุประสงค์

1.เพื่อดำเนินการศึกษา ทบทวน และแนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง สะพาน (BMMS) ให้ครอบคลุมสะพานทุกประเภทของกรมทางหลวงชนบท 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบำรุงสะพาน (BMMS) เพื่อรองรับสะพานทุกประเภท ของกรมทางหลวงชนบท และการบริหารจัดการเพื่อการบำรุงรักษาทั้งเชิงแก้ไขและเชิงป้องกัน 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานบำรุงปกติ และปรับปรุงตัวชี้วัดด้านงานทาง ที่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันของกรมทางหลวงชนบท 4.บูรณาการข้อมูลระบบบริหารงานบำรุงสะพาน (BMMS) และการตรวจสอบสภาพทาง ตามแผนแม่บทการบริหารโครงข่ายทางหลวงชนบท (iAmR)


เผยแพร่

มีนาคม 2566[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงชนบทรองรับการปรับความเร็วจำกัดไม่เกิน 120 กม./ชม.
งานวิจัยถัดไป
โครงการจัดทําข้อมูลโครงข่ายและสํารวจสภาพสายทางเข้าสู่ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter