โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงชนบทรองรับการปรับความเร็วจำกัดไม่เกิน 120 กม./ชม.

หัวหน้าโครงการ

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แหล่งทุน

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัตถุประสงค์

1.เพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจราจรและความปลอดภัยบนสายทางหลวงชนบท 2.เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านความปลอดภัยและด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร


เผยแพร่

กุมภาพันธ์ 2566[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมเครื่องจักรงานก่อสร้างและบำรุงทาง
งานวิจัยถัดไป
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบำรุงสะพาน (Bridge Maintenance Management System : BMMS) และการตรวจสอบสภาพทางเพื่อพัฒนาสู่การบริหารโครงข่ายทางหลวงชนบท(Infrastructure Asset Management for Rural Road : iAmR)
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter