การส่งบทความเข้าตีพิมพ์

กำหนดระยะเวลาการเปิดรับต้นฉบับ

เปิดรับบทความวิจัยในหัวข้อ ดังนี้

  1. หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อระบบขนส่งและโลจิสติกส์ที่เกิดจากวิกฤตการณ์ Covid-19
  2. ด้านการขนส่ง การจัดการด้านโลจิสติกส์ การบริหารห่วงโซ่อุปทานตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

  • เปิดรับบทความถึงวันที่ –
  • ประกาศผลการพิจารณารอบแรกวันที่ –
  • ส่งบทความฉบับแก้ไขภายในวันที่ –

ผู้สนใจตีพิมพ์บทความสามารถส่งบทความได้โดย

กระบวนการพิจารณาบทความ

ทั้งนี้บทความที่จะได้ลงตีพิมพ์ในวารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่วารสารใดมาก่อน เนื้อหาของบทความจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสารหรือตามหัวข้อที่ทางวารสารได้ประกาศรับบทความในแต่ละฉบับ โดยบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผู้เขียนบทความได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ดร. พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา E-mail: translog@chula.ac.th

[seed_social]
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter