เกี่ยวกับวารสารการขนส่ง

วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์

วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นวารสารรายปี ผลิตเพื่อเผยแพร่แนวความคิด ผลการศึกษา ตลอดจนผลงานวิจัย และการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง (Transportation) โลจิสติกส์ (Logistics) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จัดทำโดยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันการศึกษา ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคุณภาพให้เหมาะสมสำหรับใช้เป็นองค์ความรู้อ้างอิงกับนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา นักธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของประชาคมอุดมศึกษาด้านการขนส่ง การจัดการด้านโลจิสติกส์ การบริหารห่วงโซ่อุปทานตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศาสตร์ดังกล่าวในประเทศไทย ให้มีความยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม โดยมีมาตรฐานทางวิชาการเทียบเคียงกับระดับนานาชาติ

บรรณาธิการบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการ สถาบันการขนส่ง

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันการขนส่ง

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

นางสาวพันวา นาคจรูญ

ประสานงาน

ดร. พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา

ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ

ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.กฤษณา วิสมิตะนันท์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.วันชัย มีชาติคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. บุญชัย แสงเพชรงามคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. ประมวล สุธีจารุวัฒนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาสคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ชยันติ ไกรกาญจน์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.(พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตราสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสุมาลี สุขดานนท์สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ฐิติมา วงศ์อินตาคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.วิรัช หิรัญคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

[seed_social]
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter