หัวข้อการบรรยาย

หลักสูตรอบรม

โครงการอบรมหลักสูตร
“Logistics : Strategy & Management

จัดโดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อการบรรยาย

 • 1.1 Definition of Logistics/ Supply Chain Management
 • 1.2 Evolution of Logistics / SCM
 • 1.3 Integrated Logistics
 • 1.4 Global Food Supply Chain Challenges
 • 1.5 7R in Logistics Management
 • 1.6 Business Logistics Activities
 • 1.7 Supply Chain Management-SCM
 • 1.8 Supply Chain Functional Activities
 • 2.1กระบวนการโลจิสติกส์พื้นฐาน (Basic Logistics Process)
 • 2.2 ความเกี่ยวข้องระหว่างการบริหารสินค้าคงคลังและกระบวนการโลจิสติกส์ (Inventory Management VS. Logistics Process)
 • 2.3 Postponement
 • 2.4 องค์กรที่ป่วยจากการบริหารสินค้าคงคลังไม่ดี (Symptoms of Poor Inventory)
 • 2.5 สินค้าคงคลัง (Inventory) คืออะไร?
 • 2.6 ความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง (Importance of Inventory Management)
 • 2.7 เหตุผลของการมีสินค้าคงคลัง (Reason of having Inventory)
 • 2.8 วัตถุประสงค์ในการบริหารสินค้าคงคลัง (Objectives of Inventory Management)
 • 2.9 คำถามพื้นฐานในการตัดสินใจเรื่องสินค้าคงคลัง (Basic Questions for Inventory Management)
 • 2.10 SKUs (Stock Keeping Units)
 • 2.11 ประเภทของสินค้าคงคลัง (Inventory Classification)
 • 2.12 การบริหารสินค้าคงคลังแบบภาพรวม และรายสินค้า (Aggregated & Item Inventory Management)
 • 2.13 การวิเคราะห์และการบริหารสินค้าคงคลัง แบบABC
 • 2.14 มูลค่าสินค้าคงคลัง (Inventory Value)
 • 2.15 การปรับปรุงระบบการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Improvement)
 • 3.1 คลังสินค้าในระบบโลจิสติกส์ (Warehouse in Logistics System)
 • 3.2 พันธะกิจของการจัดการคลังสินค้า (Mission of Warehouse Management)
 • 3.3 เหตุผลที่ต้องมีการเก็บสินค้า (Why do we need the inventory?)
 • 3.4 ประเภทของคลังสินค้า (Types of Warehouse)
 • 3.5 คลังสินค้าถูกใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง (Benefits of Warehouse)
 • 3.6 ฟังก์ชั่นงานและการไหลในคลังสินค้า (Warehouse functions and Flows)
 • 3.7 การวัดผลการปฏิบัติงานของคลังสินค้า (Performance measurement)
 • 3.8 การปรับพื้นที่ในคลังสินค้า (Storage space to be changed)
 • 4.1 ความหมายของ Logistics และ Information Technology (IT)
 • 4.2 กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของ Logistics
 • 4.3 IT for Internally Integrated Logistics – ERP Systems
 • 4.4 IT for Externally Integrated Logistics – e-Business
 • 4.5 IT สำหรับ Logistics ระดับประเทศ
 • 4.6 RFID (Radio Frequency Identification)
 • 4.7 ความหมายของ Logistics และ Information Technology (IT)
 • 4.8 กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของ Logistics
 • 4.9 IT for Internally Integrated Logistics – ERP Systems
 • 4.10 IT for Externally Integrated Logistics – e-Business
 • 4.11 IT สำหรับ Logistics ระดับประเทศ
 • 4.12 RFID (Radio Frequency Identification)
 • 5.1 Introduction
 • 5.2 Customer Order Cycle
  • – Total Order Cycle : A Customer’s Perspective
  • – Total Order Cycle with Variability
  • – Inventory Stock Value
  • – Management Information Provided by an Advanced Order Processing System
  • – The Path of a Customer’s Order
 • 5.3 The Communications Function
  • – Benefit from Advanced Order Processing System
  • – Electronic Data Interchange
  • – EDI versus Traditional Methods
  • – Typical EDI Configurations
  • – Basic Need for Information
  • – Logistics Information System
 • 5.4 A Database for Decision Making
  • – A Modular Data Base System for Reporting Cost and Revenue Flows
  • – Report Generating Capabilities of the Modular Database
 • 5.5 Financial Considerations
  • – Cost Trade-Offs Required in a Logistics System
 • 6.1 Competitive Advantage
  • – Cost Advantage
  • – Differentiation Advantage
 • 6.2 A Model of Competitive Advantage
  • – Resources
  • – Distinctive Competencies
  • – Cost Advantage or Differentiation Advantage
  • – Value Creation
  • – Capabilities
 • 6.3 Competitive advantage and the three C’s
 • 6.4 Importance of material costs
 • 6.5 องค์กรจัดซื้อ 3 รูป แบบ
  • – Centralization (ศูนย์รวมอำนาจ)
  • – Decentralization (กระจายอำนาจ)
  • – Mix / Combination (ผสมผสาน)
 • 6.6 The Use of Time: Profit Erosion
 • 6.7 The Use of Time: Profit Improvement
 • 6.8 Purchasing Mix-6R
 • 7.1 Shipping Business
 • 7.2 Maritime Business
 • 7.3 Parties Involved in shipping Business
 • 7.4 Container
 • 7.5 Bill of Landing & Waybill
 • 7.6 หลักการเช่าเรือ
 • 7.7 ปัจจัยองค์ประกอบที่สำคัญในธุรกิจการขนส่ง
 • 7.8 การขนส่งทางเรือ
 • 7.9 INCOTERMS
 • 7.10 Logistics Platform
 • 8.1 Overview of Transport Theory
 • 8.2 Land Transport Management
  • – Domestic Freight Transport Volume
  • – Demand for Transportation
  • – 3rd Party Logistics (3PL)
  • – โครงการด้านการขนส่งทางบกที่มีผลต่อการพัฒนาและการเปิดตลาด Logistics
 • 8.3 Air Transport Management
  • – Importance of Air Transport
  • – Global Aviation Industry Trends
  • – Force Affecting Aviation Industry
  • – Regional Roundups
  • – Type of Air Cargo
  • – Air Freight
  • – Types of Carriers
  • – Markets for Air Freight
  • – โครงการด้านการขนส่งทางอากาศที่มีผลต่อการพัฒนาและการเปิดตลาด Logistics
 • 8.4 การแบ่งประเภทพัสดุเพื่อการควบคุม
 • 8.5 Discussion
 • 9.1 Introduction
  • – Supply Chain Management
  • – Supply Chain Continuum
  • – Supply Chain Impact
 • 9.2 Strategy Development
  • – The Value Chain
  • – Logistics and Supply Chain Strategy
  • – Generic Supply Chain Types
 • 9.3 Selected Strategy
  • – Supply Chain Network
  • – Transportation Management Strategy
  • – Demand Management Strategy
  • – CPFR Strategy
  • – Vendor Managed Inventory Strategy
  • – Postponement Strategy
  • – Manufacturing Strategy
  • – Sourcing Strategy
  • – Performance Management Strategy
  • – Outsource/In source Strategy
 • 9.4 Information Technology
  • – Supply Chain Planning
  • – Warehouse Management
  • – Transportation Management
  • – RFID(Radio Frequency Identification)
 • 9.5 Case Study
 • 10.1 Objective of Supply Chain Management Implementation
 • 10.2 Causes of Misalignment
 • 10.3 Organizational Changes
 • 10.4 Traditional Structure
 • 10.5 Activity-Based Costing
 • 10.6 Business Process
 • 10.7 Basic Core Business Processes
 • 10.8 Supply Chain Management on e-Business Practices
 • 10.9 Forecast Management Concept
 • 10.10 หลักการ ของ CRP และ VMI (Vender Manage Inventory)
 • 10.11 Model CPFR (Collaborative Planning Forecasting & Replenishment)
 • 10.12 CPFR Objective and Goal
 • 10.13 Supply Chain Implementation Technique
 • 10.14 Supply Chain Management Implementation
 • 10.15 Discussion
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter