การใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R3A เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคท่องเที่ยว

หัวหน้าโครงการ

สุมาลี สุขดานนท์


แหล่งทุน

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


เผยแพร่

ตุลาคม 2561


สรุปโครงการ

บทสรุปR3A

[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
การศึกษาการใช้ประโยชน์จากการขนส่งชายฝั่งเพื่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าชายแดนไทย-พม่า Study of Utilizing Coastal Shipping in a Modal Shift for Thai-Myanmarese Cross-border Trade and Transport
งานวิจัยถัดไป
โครงการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพการขับขี่บนถนนในโครงข่ายทางหลวงของกรมทางหลวง
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter