รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการแจ้งเตือนอุบัติการณ์บนโครงข่ายและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อลดความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนน

หัวหน้าโครงการ

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แหล่งทุน

สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม


วัตถุประสงค์

1.เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งด้านการบันทึกข้อมูล การเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก กรมทางหลวง การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก และการสรุปรายงานผล รวมถึงการแสดงผล ข้อมูลอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้งานในกลุ่มต่าง ๆ 2.เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบการแจ้งเหตุผ่านอุปกรณ์สื่อสาร (HAIMS Mobile) ที่ใช้ในการรายงานอุบัติเหตุและสภาพปัญหาจราจรในเขตพื้นที่ทางหลวง รวมถึงการแสดงผลข้อมูล อุบัติเหตุ


เผยแพร่

สิงหาคม 2565[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาและจัดทำระบบความคุ้มครองที่เหมาะสมของกรมธรรม์ประกันภัย ในงานก่อสร้างตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ปลอดภัยและมั่นคง
งานวิจัยถัดไป
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมเครื่องจักรงานก่อสร้างและบำรุงทาง
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter