หมายเลขโทรศัพท์ส่วนงาน

ผู้อำนวยการสถาบัน0-2218-7442
รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายบริหาร0-2218-7441
รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายวิชาการ0-2218-7440
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร0-2218-7443
นักวิจัย0-2218-7472, 7473,7476
ฝ่ายประสานงานวิจัย0-2218-7471
ฝ่ายพัสดุ0-2218-7444
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ0-2218-7448
ฝ่ายบุคคล0-2218-7450
ฝ่ายการเงิน0-2218-7452
ฝ่ายบัญชี0-2218-7470
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ0-2218-7447
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดอบรมและบริการวิชาการ0-2218-7449
[seed_social]
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter