ดาวน์โหลดโปรแกรมพื้นฐานสำหรับบุคลากร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และประทับเวลา (Timestamp) อันเป็นกรณีฐานประโยชน์โดยชอบธรรมตามมาตรา 24(5) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้ในการยืนยันตัวตนในการขอรับการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของทางมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการป้องกันการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อองค์กรและมหาวิทยาลัย และยืนยันได้ว่า หากเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสถาบัน ฯ ปรากฏซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น อันขัดกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

งานเทคโนโลยีสารสนเทศจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล และจะลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อสิ้นสุดเวลาตามวัตถุประสงค์นั้น

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้ สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

งานเทคโนโลยีสารสนเทศจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต
  • เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านเมื่อเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ
  • เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของสถาบัน ฯ ตามที่จำเป็น
  • เพื่อประโยชน์ต่อการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสม

กรณีท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศเบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7448

[seed_social]
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter