การศึกษาศักยภาพการค้าและการขนส่งชายแดนด้านจังหวัดอุบลราชธานี ต่อการเปิดประเทศเข้าสู่ AEC The potential of the Ubon Ratchathani Province border trade and transport to tune the country into AEC

หัวหน้าโครงการ

สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง


เผยแพร่

มีนาคม 2561ubol

[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
การศึกษาการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำในภาคตะวันตกเพื่อลดต้นทุนการขนส่งน้ำตาล Study of the Use of Inland Waterways in the Western Region for Sugar Transportation
งานวิจัยถัดไป
การศึกษาการใช้ประโยชน์จากการขนส่งชายฝั่งเพื่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าชายแดนไทย-พม่า Study of Utilizing Coastal Shipping in a Modal Shift for Thai-Myanmarese Cross-border Trade and Transport
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter